សត្វ​ចំនួន ៦ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ ចំណោម​សត្វ​ដែល​មាន ​អាយុ​ខ្លី​បំផុត​លើ​លោក

ទោះជាមានវត្តមានលើភពផែនដីដូច គ្នាក៏ដោយ អាយុសង្ឃឹមរស់របស់សត្វលោក មិនដូចគ្នា។ ក្រុម​សត្វខ្លះរស់បានយូរ ឯខ្លះទៀតក៏រស់មិនបានយូរ។ បើ​តាម​គេហទំព័រ Live Science ខាង​ក្រោម​ជា​សត្វ​ចំនួន ៦ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ដែល​មាន​អាយុ​ខ្លី​បំផុត​លើ​លោក៖

1.សត្វកណ្ដុរ៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត​ពី ២ ទៅ ៣ ឆ្នាំ។

2.សត្វស្រមោច Ant (Queen)៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត​ ៣ ឆ្នាំ។

3.សត្វ Opossum៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត ៣​ឆ្នាំ។

4.សត្វស្រមោច Ant (Worker)៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត ១ ឆ្នាំ កន្លះ។

5.សត្វឃ្មុំ Worker៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត ៥ សប្ដាហ៍។

6.សត្វរុយ Adult housefly៖ អាចរស់​បាន​យូរ​បំផុត ៤ សប្ដាហ៍៕

ប្រភព៖ LiveScience

Check Also

រឿងសាមញ្ញៗទាំង ១០ ដែលស្ត្រីត្រូវបានហាម ឃាត់ពីការធ្វើ ១០០ ឆ្នាំ

ទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ត្រីតែងតែតស៊ូ ដើម្បីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។ កាល ពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុនស្ត្រីមិនត្រូវបាន

Leave a Reply

Your email address will not be published.